Политика на поврат на средства по трансакција со платежни картички

Ал-мак ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна уплата или од различни причини не се изврши достава на производот, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.